• Deutsch
  • Polski

Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów

Podczas wielu spotkań środowisk osób niepełnosprawnych i seniorów oraz przedstawicieli instytucji, organizacji i osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów obu tych grup podkreślano, że współpraca w tym zakresie jest niesystematyczna i nieskoordynowana. Brak jest wytycznych dotyczących współpracy seniorów i osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dokładnej disgnozy ich potrzeb. W toku wielu rozmów przedstawiciele obu miast stwierdzili, że niezbędna jest rozbudowa sieci współpracy między instytucjami, organizacjami i samorządami z Polski i Niemiec. Dzięki temu projektowi taka sieć powstanie i będzie koordynowana w Zielonej Górze i Cottbus. Projekt jest skierowany zarówno do osób z Polski i Niemiec, gdyż w obu krajach są podobne problemy osób niepełnosprawnych i seniorów. Są one różnie rozwiązywane, stąd możliwość wymiany doświadczeń i zbudowanie wspólnej koncepcji modelowej współpracy, a wypracowane rozwiązania będą mogły zostać wykorzystane szerzej po obu stronach granicy.

Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne i seniorzy wraz z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów obu grup, reprezentującymi różne środowiska osób niepełnosprawnych, m.in. chorych na stwardnienie rozsiane, chorych na nowotwory, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników ośrodków terapii zajęciowej, uczniów szkoły specjalnej na poziomie podstawowym oraz zawodowym, seniorów z ograniczeniami ruchowymi, z ograniczeniami intelektualnymi, a także seniorów aktywnych. W ramach projektu w Zielonej Górze zorganizowanych zostanie łącznie 45 warsztatów, osobno dla osób niepełnosprawnych i dla seniorów z Polski i Niemiec, w sumie dla około 900 osób. W spotkaniach - jako opiekunowie - wezmą udział też przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych i seniorów, w sumie około 180 osób. W całym projekcie każde z 9 środowisk weźmie udział w średnio 5 warsztatach. Uczestnicy spotkań i opiekunowie wezmą udział w 24 wyjazdach studyjnych do Cottbus.

Warsztaty obejmą trzy cykle po 15 warsztatów na rok, z tematyką oddzielną w każdym cyklu i dobraną wspólnie przez polską i niemiecką stronę w zależności od specyfiki danego środowiska. Warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk. W warsztatach w zależności od grupy weźmie udział średnio 25 osób – po 20 osób niepełnosprawnych lub seniorów, 4 opiekunów z instytucji partnerskich i 1 pośrednik językowy. Liczba uczestników i opiekunów będzie dobierana odpowiednio do danej grupy i środowiska.

W ramach warsztatów będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające (hipoterapia, kinezyterapia, muzykoterapia, zajęcia artystyczne, rękodzielnicze itp.) dostosowane do konkretnej grupy uczestników. W czasie warsztatów prowadzone będą również kursy języka partnera dostosowane do poziomu uczestników oraz zajęcia integracyjne:  ogniska, wieczorki taneczne, wspólne wycieczki. 

Ponadto w ramach czterech konferencji specjalistycznych powstaną materiały konferencyjne, które wraz z ich analizą i podsumowaniem zostaną opublikowane elektronicznie, jako monografia pt. „Model współpracy i aktywizacji osób niepełnosprawnych i seniorów”, która będzie mogła być wykorzystana jako wzorzec przez inne miasta w Polsce i Niemczech.

Galeria

Pozostałe aktualności

Studienfahrt nach Cottbus/Chóśebuz am 26.02.2020
Gastgeber dieser ersten Begegnung waren die Lebenshilfe-Werkstätten Hand in Hand gGmbH in Cottbus. Zu Gast waren sechzehn Menschen mit...

Am 25. Juni 2020 fand eine Online-Konferenz statt, die im Rahmen des Projektes „Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit der Partnerstädte Zielona Góra und Cottbus“, welches mit Mitteln des...

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się konferencjq online zorganizowanq w ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus” współfinansowanego z...

Seit über 40 Jahren pflegen die Städte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra eine intensive Kooperation und führen gemeinsame grenzübergreifende Projekte durch. Das aktuellste Projekt „Toleranz kennt...