• Deutsch
  • Polski

Bliskie położenie Zielonej Góry od granicy z Niemcami (ok. 60 km) stwarza duże szanse i możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla regionów przygranicznych. Głównym partnerem Zielonej Góry przy realizacji takich wspólnych projektów jest miasto Cottbus leżące w przygranicznej Brandenburgii. Partnerstwo Zielonej Góry i Cottbus trwa już od 30 lat i jest jednym z najlepiej funkcjonujących partnerstw Zielonej Góry.

Dzięki obopólnej współpracy miasto Zielona Góra zrealizowało szereg projektów ze środków przedakcesyjnych w ramach programu Phare CBC (oczyszczalnia ścieków, znaczna część obwodnicy). Następnie w latach 2004-2006 dzięki programowi współpracy przygranicznej Interreg III A miasto Zielona Góra wybudowało ogród botaniczny oraz zmodernizowało Zespół Szkół Sportowych i Zespół Szkół Ekologicznych. Ponadto Zespół Szkół Ekologicznych współpracuje już od paru lat z Humboldt Gymnasium w Cottbus w ramach Zespołu Szkół Europejskich. Dzięki tej współpracy rozwijany jest w chwili obecnej system kształcenia polskich uczniów w niemieckiej szkole i niemieckich uczniów w Zielonej Górze docelowo z możliwością zdawania matury w mieście partnera.

Oba miasta są od 1992 r. członkami Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Dzięki temu członkostwu mogą realizować wspólnie w ramach Funduszu Mikroprojektów również w ramach programu Interreg III A szereg małych projektów o charakterze spotkaniowym: np. konferencja ekologiczna, udział partnerów niemieckich w obchodach Dni Zielonej Góry – Winobranie, szkolenie językowe urzędników, planowane są targi motoryzacyjne.

W perspektywie okresu programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej planowane są do wspólnej realizacji przez miasta Zielona Góra i Cottbus cztery duże projekty:
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Zielonej Górze i historycznego Parku Branitz w Cottbus
- Stworzenie wspólnej platformy gospodarki i nauki w mieście Zielona Góra i Cottbus
- Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Turystyki (siedziba w ratuszu w Zielonej Górze, w Cottbus dopiero trwają poszukiwania lokalu nadającego się na centrum)
- Modernizacja schroniska sportowego na stadionie MOSiR w Zielonej Górze a w Cottbus modernizacja internatu w Lausitzer Sportschule.

Projekty Zielona Góra – Cottbus:

2 projekty w trakcie realizacji (Wnioskodawca - ZG, Partner – Cottbus):
1) „Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy – Lasek i Park Piastowski, Park Branitz”
wartość: 2.712.473,32 euro
W Parku Branitz przeprowadzona zostanie rewitalizacja tzw. parku wewnętrznego, w Zielonej Górze zagospodarowana została część parku znajdująca się pomiędzy Ogrodem Botanicznym a amfiteatrem.
2) „Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej”
wartość: 1.016.045,08 euro
Projekt polega na utworzeniu wspólnego Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w miastach Zielona Góra i Cottbus.

1 projekt miasta Cottbus zatwierdzony do realizacji (Zielona Góra – Partner bez udziału finansowego):
„Unowocześnienie planetarium Cottbus dla pozaregionalnego wprowadzenia na rynek ofert instytucji i wspierania bilateralnych aktywności socjalnych”
wartość: 850 000,00 euro
Projekt polega na wymianie sprzętu technicznego w planetarium w Cottbus oraz na przygotowaniu oferty edukacyjnej w j. polskim i niemieckim dla uczniów.

2 projekty wspólne złożone do oceny (Wnioskodawca - Cottbus, Partner – ZG):
1. „Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Piramidy w Parku Branitz w Cottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze”
wartość: 4.268.344,72 euro
W Cottbus rewitalizacja terenu piramid w Parku Branitz, w Zielonej Górze – rewitalizacja tzw. Doliny Luizy - odnowienie terenów zielonych, wyposażenie w elementy architektury ogrodowej i krajobrazowej.
2. „Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze”
wartość: 1.249 096,56 Euro
Rozbudowa w Zoo w Cottbus dotychczasowych pomieszczeń dla drapieżników. W Zielonej Górze planuje się na terenie k. Ogrodu Botanicznego utworzyć filię ogrodu zoologicznego („mini zoo”) z Cottbus.

2 projekt UZ i BTU w ocenie:
1) „Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” (Wnioskodawca - UZ, Partner – BTU)
wartość: 1. 076 561, 06 euro
Składa się z dwóch pod-projektów:
a) budowa na terenie LPPT dwóch identycznych, pod względem zastosowanych materiałów budowlanych laboratoriów doświadczalnych (domów jednorodzinnych). Na terenie BTU prowadzone będą badania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych w oparciu o posiadaną komorę klimatyzacyjną.
b) na terenie UZ oraz BTU zostaną zbudowane dwie stacje zasilane ze źródeł energii elektrycznej. Następnie zostanie zbudowany bus elektryczny – o minimalnej emisji hałasu i szkodliwych substancji. Stacje mają służyć do zasilania w energię busa.
2) „Dolne Łużyce i Ziemia Lubuska - krajobraz kulturowy w centrum Europy” (Wnioskodawca- BTU, Partner – UZ)
wartość: 362.200,00 euro
Celem projektu jest zbadanie i opracowanie wspólnego kulturowego dziedzictwa niemieckich i polskich Dolnych Łużyc. Wyniki zostaną upublicznione.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020
1) Miasta (ZG i Cottbus) + UZ + BTU 2 inkubatory
wartość ok. 4 mln euro (obie strony)
2) BTU + UZ laboratoria w parkach naukowo-technologicznych
wartość ok. 2 mln euro (obie strony)
3) Rozbudowa Ogrodu Botanicznego i zoo
wartość: ok. 2 mln euro po polskiej stronie
4) Planetarium
wartość: ok. 4 mln euro po polskiej stronie

 

Odkryte drogi

Miasta Partnerskie Cottbus i Zielona Góra odrobiły swoje zadania domowe. Podpisane w niedzielę porozumienie roczne o współpracy dwóch miast jest godne uwagi i konkretne w swojej treści. Dobrze się stało, że w porozumieniu kładzie się nacisk na spotkania mieszkańców. Swoje miejsce na papierze, co jest dobrym początkiem, znalazł też zapis o wprowadzeniu regularnego połączenia autobusowego pomiędzy Zieloną Górą i Cottbus.

Porozumienie pomiędzy narodami nie jest zalecone przez urzędy. Jedynie tego rodzaju porozumienie może wskazywać kierunki – i to się udało. Mieszkańcy obu miast muszą sami się odnajdywać i znosić uprzedzenia. Niestety jest to nadal potrzebne. Dlatego konieczne jest aby do współpracy w dziedzinie sportu, kultury, i oświaty, uczestniczyła jak największa liczba młodych ludzi. Będą oni poprzez swoje doświadczenia nakreślać obraz ludzi mieszkających po drugiej stronie Nysy. We wspólnie rozwijającej się Europie nie chodzi o zacieranie różnic, ale o zrozumienie dla wszystkich i tolerancję. Młodzież z Cottbus jako mieszkańcy miasta przygranicznego powinna wykorzystać szansę, jaką przynosi jej dialog międzykulturowy. Poszerzanie horyzontów jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

 

Galeria