• Deutsch
  • Polski

Tolerancja nie zna granic

Od ponad 40 lat miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra prowadzą intensywną kooperację i realizują wspólne projekty transgraniczne. Najnowszy projekt „Tolerancja nie zna granic” będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 bezpośrednio po zakończeniu projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” i w uzupełnieniu projektu „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” (01.01.2020-31.12.2022). Projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Partnerami projektu są Urząd Miasta Cottbus (beneficjent wiodący) oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury.

 

Dlaczego projekt został zainicjowany?

W ramach poprzedniego projektu miały miejsce liczne spotkania polsko-niemieckie w obu miastach partnerskich. W wyniku rozmów ewaluacyjnych dotyczących tych spotkań okazało się, że ciągle jeszcze panują stereotypy prowadzące do odrzucenia i braku tolerancji po obu stronach. Ważne jest, aby nadal wzmacniać wymianę doświadczeń i tym samym szacunek oraz tolerancję poprzez nabywanie międzykulturowej kompetencji i porozumienia. Ma to się odbywać przy pomocy dalszych transgranicznych spotkań pomiędzy obywatelami polskimi i niemieckimi wszystkich grup wiekowych.

Ponadto stwierdzono, że dodatkowe stereotypy powodowane są przez brak znajomości języka polskiego u niemieckich uczestników. Podczas, gdy w polskim systemie oświaty przedmiot język niemiecki przewidziany jest jako pierwszy lub drugi język obcy, w Cottbus istnieje tylko ograniczona oferta lekcji języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wynika stąd konieczność przyczynienia się poprzez zajęcia warsztatowe do poprawy poziomu językowego i tym samym wzmocnienia kompetencji międzykulturowych.

Potrzeba kolejnego projektu wynika również z ogólnej sytuacji społecznej, gdzie w całej Europie rosną radykalne tendencje i podważany jest europejski system wartości.

 

Jaki jest główny cel projektu?

Projekt ma przyczynić się do poprawy wzajemnego zrozumienia po obu stronach granicy. Uczestnicy projekty nabędą jako mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza międzykulturowe kompetencje dzięki osobistym kontaktom w ramach spotkań tematycznych i warsztatów językowych. Dzięki temu wspierane będą tolerancja i akceptacja innych narodowości. Podczas całego projektu propagowane będą takie wartości jak pokój, wolność i solidarność. Nie tylko mieszkańcy, lecz także instytucje społeczno-kulturalne otrzymają możliwość kształtowania głębszej i trwalszej współpracy ponad granicami krajów.

 

Do kogo skierowany jest nasz projekt?

Grupą docelową projektu są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto instytucje i organizacje społeczno-kulturalne z obu miast, zajmujące się rozwiązywaniem problemów wymienionych grup społecznych, zostaną zaangażowane w projekt.

 

Co konkretnie zostanie zrobione?

Dla mieszkańców pogranicza są przewidziane m.in. następujące działania:

  • 15 polsko-niemieckich spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na temat „tolerancji" w Cottbus, Zielonej Górze i okolicy,
  • Cykl językowy z 40 warsztatami językowymi dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z Cottbus, którzy będą brali udział w polsko-niemieckich spotkaniach w ramach projektu.

Działania te będą realizowane przez instytucje społeczno-kulturalne z Cottbus i Zielonej Góry, które dysponują odpowiednio wyszkolonym personelem i kompetencjami międzykulturowymi potrzebnymi do przeprowadzenia takich spotkań.

Pozostałe aktualności

Am 12. Mai hatten zwanzig Bürger der beiden Partnerstädte die Gelegenheit zur Begegnung und zum Besuch verschiedener Orte in und um Zielona Góra, die vom Europäischen Fonds für regionale...

12 maja dwudziestu mieszkańców dwóch miast partnerskich miało okazję spotkać się i zwiedzić różne miejsca w Zielonej Górze i okolicach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu...

Die Vertreterinnen der Multiple-Sklerose-Gesellschaft BIEGUSY aus Zielona Góra sowie Seniorinnen, die ehrenamtlich für die Caritas Zielona Góra tätig sind, trafen sich am Samstag, dem 21. Mai bei...

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali...