• Deutsch
  • Polski

Tolerancja nie zna granic

Od ponad 40 lat miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra prowadzą intensywną kooperację i realizują wspólne projekty transgraniczne. Najnowszy projekt „Tolerancja nie zna granic” będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 bezpośrednio po zakończeniu projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” i w uzupełnieniu projektu „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” (01.01.2020-31.12.2022). Projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Partnerami projektu są Urząd Miasta Cottbus (beneficjent wiodący) oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury.

 

Dlaczego projekt został zainicjowany?

W ramach poprzedniego projektu miały miejsce liczne spotkania polsko-niemieckie w obu miastach partnerskich. W wyniku rozmów ewaluacyjnych dotyczących tych spotkań okazało się, że ciągle jeszcze panują stereotypy prowadzące do odrzucenia i braku tolerancji po obu stronach. Ważne jest, aby nadal wzmacniać wymianę doświadczeń i tym samym szacunek oraz tolerancję poprzez nabywanie międzykulturowej kompetencji i porozumienia. Ma to się odbywać przy pomocy dalszych transgranicznych spotkań pomiędzy obywatelami polskimi i niemieckimi wszystkich grup wiekowych.

Ponadto stwierdzono, że dodatkowe stereotypy powodowane są przez brak znajomości języka polskiego u niemieckich uczestników. Podczas, gdy w polskim systemie oświaty przedmiot język niemiecki przewidziany jest jako pierwszy lub drugi język obcy, w Cottbus istnieje tylko ograniczona oferta lekcji języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wynika stąd konieczność przyczynienia się poprzez zajęcia warsztatowe do poprawy poziomu językowego i tym samym wzmocnienia kompetencji międzykulturowych.

Potrzeba kolejnego projektu wynika również z ogólnej sytuacji społecznej, gdzie w całej Europie rosną radykalne tendencje i podważany jest europejski system wartości.

 

Jaki jest główny cel projektu?

Projekt ma przyczynić się do poprawy wzajemnego zrozumienia po obu stronach granicy. Uczestnicy projekty nabędą jako mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza międzykulturowe kompetencje dzięki osobistym kontaktom w ramach spotkań tematycznych i warsztatów językowych. Dzięki temu wspierane będą tolerancja i akceptacja innych narodowości. Podczas całego projektu propagowane będą takie wartości jak pokój, wolność i solidarność. Nie tylko mieszkańcy, lecz także instytucje społeczno-kulturalne otrzymają możliwość kształtowania głębszej i trwalszej współpracy ponad granicami krajów.

 

Do kogo skierowany jest nasz projekt?

Grupą docelową projektu są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto instytucje i organizacje społeczno-kulturalne z obu miast, zajmujące się rozwiązywaniem problemów wymienionych grup społecznych, zostaną zaangażowane w projekt.

 

Co konkretnie zostanie zrobione?

Dla mieszkańców pogranicza są przewidziane m.in. następujące działania:

  • 15 polsko-niemieckich spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na temat „tolerancji" w Cottbus, Zielonej Górze i okolicy,
  • Cykl językowy z 40 warsztatami językowymi dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z Cottbus, którzy będą brali udział w polsko-niemieckich spotkaniach w ramach projektu.

Działania te będą realizowane przez instytucje społeczno-kulturalne z Cottbus i Zielonej Góry, które dysponują odpowiednio wyszkolonym personelem i kompetencjami międzykulturowymi potrzebnymi do przeprowadzenia takich spotkań.

Pozostałe aktualności

Studienfahrt nach Cottbus/Chóśebuz am 26.02.2020
Gastgeber dieser ersten Begegnung waren die Lebenshilfe-Werkstätten Hand in Hand gGmbH in Cottbus. Zu Gast waren sechzehn Menschen mit...

Am 25. Juni 2020 fand eine Online-Konferenz statt, die im Rahmen des Projektes „Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit der Partnerstädte Zielona Góra und Cottbus“, welches mit Mitteln des...

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się konferencjq online zorganizowanq w ramach projektu „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus” współfinansowanego z...

Seit über 40 Jahren pflegen die Städte Cottbus/Chóśebuz und Zielona Góra eine intensive Kooperation und führen gemeinsame grenzübergreifende Projekte durch. Das aktuellste Projekt „Toleranz kennt...